Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Εργαστήριο Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργου» και «Κρατικές Ενισχύσεις»

2/5/2018

Στις 2-4 Μαΐου 2018 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη εκπαίδευση στις θεματικές ενότητες «Εργαστήριο Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργου» και «Κρατικές Ενισχύσεις».

Η εκπαίδευση απευθύνεται στις ΕΥΔ ΕΠΠ της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία-Θράκη) και τις αντίστοιχες Αναπτυξιακές Εταιρείες που υλοποιούν δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 και διοργανώνεται από τη ΜΟΔ ΑΕ.

Στην πρώτη εκπαιδευτική ενότητα θα γίνει μια εισαγωγή των συμμετεχόντων στη Διοίκηση Έργου στην ιστορία, τα οργανωτικά μοντέλα, τους ρόλους και τις  μεθόδους διαχείρισης. Επιπλέον, σε μορφή εργαστηρίου θα εξεταστούν οι έννοιες τις στοχοθεσίας και των οροσήμων, της δομής ανάλυσης εργασιών και εξειδίκευσης του πακέτου εργασίας.

Στη δεύτερη ενότητα που αφορά τις Κρατικές Ενισχύσεις θα παρουσιαστούν οι θεματικές ενότητες:

  • Έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης Διαδικασίες
  • Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός
  • Προβληματικές επιχειρήσεις
  • Έννοια MME
  • Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) 
  • Παρουσίαση απλοποιημένης πρόσκλησης
  • Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση και τη σωστή υλοποίηση των έργων και να εμβαθύνουν στις έννοιες των Κρατικών Ενισχύσεων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/4/2022

ΜΟΔ Α.Ε.