Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Αναπτυξιακά Προγράμματα Βορείου & Νοτίου Αιγαίου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με τη ΜΟΔ θέσπισε τα Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού με σκοπό να στηριχθούν τα νησιά του Αιγαίου, αναγνωρίζοντας αφενός τις προκλήσεις που θέτει η νησιωτικότητα και αφετέρου τις έκτακτες ανάγκες που δημιούργησαν οι αυξημένες προσφυγικές ροές.

Μέσω των Προγραμμάτων αυτών υλοποιούνται έργα που αφορούν παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς όπως ύδρευση, αποχέτευση, λιμάνια, οδοποιία, πολιτισμός και τουρισμός, υγεία και εκπαίδευση αλλά και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Για τη διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω Προγραμμάτων συγκροτήθηκαν Τεχνικές Γραμματείες με μέλη υπαλλήλους της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και της ΜΟΔ. Επιπλέον, στελέχη της ΜΟΔ συμμετείχαν στις ομάδες έργου που επικουρούσαν τις Τεχνικές Γραμματείες στο έργο τους.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ανέλαβε, η ΜΟΔ πραγματοποίησε ενέργειες για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό της υλοποίησης, για την αξιολόγηση και ένταξη των έργων καθώς και για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωσή τους. Συγκεκριμένα:

  • Κατά τη φάση του σχεδιασμού ανέλαβε τη σύνταξη των προσκλήσεων και των τροποποιήσεων αυτών, τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου, τα Κριτήρια Αξιολόγησης, το Φύλλο Εκπλήρωσης Κριτηρίων, το σχέδιο της Απόφασης Ένταξης.
  • Η αξιολόγηση των προτάσεων περιλάμβανε τον έλεγχο της πληρότητας και την αξιολόγηση, τη διερεύνηση της πιθανής χρηματοδότησής τους από άλλα προγράμματα και την ένταξη των έργων.
  • Τέλος, η ΜΟΔ συμμετείχε στην παρακολούθηση της υλοποίησης και τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός των 2 Προγραμμάτων ήταν 50 εκατ. ευρώ. Με την έκδοση των προσκλήσεων, υποβλήθηκαν συνολικά 194 έργα σε όλους του άξονες παρέμβασης συνολικού προϋπολογισμού 195 εκατ. ευρώ. Για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση ο προϋπολογισμός υπερδιπλασιάστηκε. Αρχικά, εντάχθηκαν στα Προγράμματα 96 έργα προϋπολογισμού 97 εκατ. ευρώ ενώ σήμερα ο προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται σε 222 εκατ. ευρώ.

Μετά την ένταξη του συνόλου σχεδόν των έργων, η ΜΟΔ παρακολουθεί την εξέλιξή τους υποστηρίζοντας τους φορείς προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και να επιτευχθούν οι στόχοι των Προγραμμάτων. 

 

 Δείτε εδώ τον κατάλογο των ενταγμένων έργων (Ιούλιος 2019).

 

Πρόσκληση Αναπτυξιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου
Πρόσκληση Αναπτυξιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/06/2023

ΜΟΔ Α.Ε.