Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Αναπτυξιακά Προγράμματα Βορείου & Νοτίου Αιγαίου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με τη ΜΟΔ θέσπισε τα Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού με σκοπό να στηριχθούν τα νησιά του Αιγαίου, αναγνωρίζοντας αφενός τις προκλήσεις που θέτει η νησιωτικότητα και αφετέρου τις έκτακτες ανάγκες που δημιούργησαν οι αυξημένες προσφυγικές ροές.

Μέσω των Προγραμμάτων αυτών υλοποιούνται έργα που αφορούν παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς όπως ύδρευση, αποχέτευση, λιμάνια, οδοποιία, πολιτισμός και τουρισμός, υγεία και εκπαίδευση αλλά και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Για τη διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω Προγραμμάτων συγκροτήθηκαν Τεχνικές Γραμματείες που απαρτίζονται από υπαλλήλους της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και της ΜΟΔ. Επιπλέον, στελέχη της ΜΟΔ συμμετέχουν στις ομάδες έργου που επικουρούν τις Τεχνικές Γραμματείες στο έργο της.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ανέλαβε η ΜΟΔ, πραγματοποίησε ενέργειες για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό της υλοποίησης, για την αξιολόγηση και ένταξη των έργων καθώς και για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση. Συγκεκριμένα, κατά τη φάση του σχεδιασμού ανέλαβε τη σύνταξη των προσκλήσεων και των τροποποιήσεων αυτών, τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου, τα Κριτήρια Αξιολόγησης, το Φύλλο Εκπλήρωσης Κριτηρίων, το σχέδιο της Απόφασης Ένταξης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων περιλάμβανε τον έλεγχο της πληρότητας και την αξιολόγηση, τη διερεύνηση της πιθανής χρηματοδότησής τους από άλλα προγράμματα και την ένταξη των έργων.

Τέλος, η ΜΟΔ συμμετέχει στην παρακολούθηση της υλοποίησης και τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός των 2 Ειδικών προγραμμάτων ήταν 50 εκατ. ευρώ. Με την έκδοση των προσκλήσεων, υποβλήθηκαν συνολικά 194 έργα σε όλους του άξονες παρέμβασης συνολικού προϋπολογισμού 195 εκατ. ευρώ. Για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση ο προϋπολογισμός υπερδιπλασιάστηκε. Εντάχθηκαν στα Προγράμματα 96 έργα προϋπολογισμού 97 εκατ. ευρώ και παράλληλα, 69 έργα με προϋπολογισμό 77 εκατ. ευρώ  είναι υπό ένταξη σε άλλα Προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της διερεύνησης από τις Τεχνικές Γραμματείες για χρηματοδότηση από άλλες πηγές.

Μετά την ένταξη του συνόλου σχεδόν των έργων, η ΜΟΔ παρακολουθεί την εξέλιξή τους υποστηρίζοντας τους φορείς προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και να επιτευχθούν οι στόχοι των Προγραμμάτων. 

 Δείτε εδώ τον κατάλογο των ενταγμένων έργων (Ιούλιος 2019).

 

Πρόσκληση Αναπτυξιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου
Πρόσκληση Αναπτυξιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.