Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 4575/18.01.2023 (ΦΕΚ 268/Β/20.01.2023) Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 84540/02.09.2022 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ Προγράμματος ‘‘Ανατολική Μακεδονία, Θράκη’’

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/1/2023

ΥΑ 4575/18.01.2023  (ΦΕΚ 268/Β/20.01.2023) Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 84540/02.09.2022 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος ‘‘Ανατολική Μακεδονία, Θράκη’’ σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 (Β’ 714) υπουργικής απόφασης» (Β’ 4701)
  • PDF (228,41 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.