Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 84540/02.09.2022 (ΦΕΚ 4701/08.09.2022) Αναδιάρθρωση ΕΥΔ Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία-Θράκη"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/9/2022

ΥΑ 84540/02.09.2022 (ΦΕΚ 4701/08.09.2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 (Β 714) υπουργικής απόφασης.
  • PDF (213,53 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.