Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Σερίφου για μελέτες ωρίμανσης έργων του (ανάπλαση Λιβαδιού και ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/2/2022

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Δήμου Σερίφου (Κύριο του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου "ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ και ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ"

  • PDF (855,44 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/2/2022

ΜΟΔ Α.Ε.