Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υποστήριξη Ορεινών Δήμων

Η ΜΟΔ σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας δημιούργησαν «Μηχανισμό υποστήριξης των ορεινών δήμων της χώρας». Σκοπός του Μηχανισμού είναι η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και η εξεύρεση λύσεων.

Οι βασικές δυσκολίες ή αδυναμίες των ορεινών Δήμων εντοπίζονται κυρίως στα ακόλουθα πεδία:

 • Κάλυψη των απαιτήσεων (ιδίως της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας) για την υποβολή και ένταξη πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ
 • Κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση και εκτέλεση έργων και τεχνικών μελετών
 • Αποτελεσματική επίβλεψη και παραλαβή των έργων και μελετών που ανατίθενται σε αναδόχους
 • Αποτελεσματική υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων με βάση το πολύ δεσμευτικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που ισχύει.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η ΜΟΔ προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΚΕΔΕ και την ΕΕΤΑΑ. Ειδικότεροι στόχοι του Μνημονίου είναι:

 • Η υποστήριξη/αναπλήρωση της τεχνικής υπηρεσίας των μικρών ορεινών δήμων για εκπόνηση μελετών και εκτέλεση των αναγκαίων έργων:
  1. Σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων για υποστήριξη από άλλους φορείς (Περιφέρεια, Δήμος έδρας, άλλος φορέας)
  2. Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας τεχνικής υπηρεσίας για μικρούς δήμους από ΜΟΔ ή ΕΕΤΑΑ
  3. Εξεύρεση άλλης υφιστάμενης Ανώνυμης Εταιρείας του δημοσίου για την άσκηση του ρόλου της διευθύνουσας υπηρεσίας
 • Η τεκμηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των μικρών ορεινών δήμων ως δικαιούχων για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ
 • Η υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών τους για την προετοιμασία τευχών δημοπράτησης μελετών και τεχνικών έργων με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις
 • Η λειτουργία Helpdesk για διευκρίνιση θεμάτων διοικητικής ικανότητας, διαδικασιών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ και από τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων για ανάθεση – εκτέλεση μελετών και έργων
 • Η διερεύνηση πρόσθετων χρηματοδοτικών πηγών για τους μικρούς ορεινούς δήμους και ιδίως από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από άλλες διαθέσιμες πηγές (Υπουργείο Εσωτερικών, Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.).

31 Δήμοι, 8 περιφέρειες, 5 συναντήσεις 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, μέσω της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών, η ΜΟΔ και η ΕΕΤΑΑ πραγματοποίησαν 5 συναντήσεις εργασίας με όλους τους ορεινούς Δήμους της χώρας.

Ορεινοί δήμοι Συνάντηση Μνημόνιο Συνεργασίας
"Συνάντηση στο Ηράκλειο Κρήτης"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.