Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάρτηση Πίνακα Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για την απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Σύστημα ΕΣΠΑ

14/12/2018

Σε συνέχεια της γραπτής εξέτασης της 8ης Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (αρ. πρωτ. 3669/06.08.2018), αναρτάται στο κάτωθι επισυναπτόμενο αρχείο ο πίνακας αποτελεσμάτων στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ.

Κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην ΚΥΑ, η βάση πρόκρισης για το επόμενο στάδιο της διαδιασίας είναι το 50% της συνολικής βαθμολογίας, ήτοι

  • για τους υποψηφίους για θέσεις ΠΕ/ΤΕ τα 175 μόρια και
  • για τους υποψηφίους για θέσεις ΔΕ τα 100 μόρια.

Υποψήφιοι, των οποίων η βαθμολογία είναι μικρότερη της προαναφερόμενης καθώς και υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσήλθαν στις γραπτές εξετάσεις, αποκλείονται από το επόμενο στάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους με βάση τον προσωπικό κωδικό υποψηφίου.

Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών και το αργότερο έως την Τετάρτη 19.12.2018.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων (ΚΥΑ 624 /ΕΥΘΥ 83304/07.08.2018, ΦΕΚ Β’ 3241) είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 είτε προσωπικά στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΜΟΔ, στον 7ο όροφο της ανωτέρω διεύθυνσης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.