Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

Προϊστάμενος: Γεράσιμος Βουτσινάς

Η Μονάδα υποστηρίζει την εταιρεία στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, μέσω της αξιολόγησης και της βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των μηχανισμών ελέγχου και διακυβέρνησης της ΜΟΔ σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (π.χ. COSO-ERM).
Μεταξύ άλλων η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:

  • Διαμορφώνει το μεθοδολογικό και κανονιστικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο
  • Αναπτύσσει μεθοδολογία για τη διαχείριση κινδύνων και συντάσσει το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου με το οποίο ορίζεται και περιγράφεται η μεθοδολογία διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, καθώς και τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονάδας
  • Καταρτίζει το μητρώο κινδύνων και τον χάρτη κινδύνων της εταιρείας και μεριμνά για την τακτική αναθεώρηση και ενημέρωσή του
  • Καταρτίζει το ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου, διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των διοικητικών μονάδων της εταιρείας των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτής, των διαδικασιών της, των εκτελούμενων ή υπό εξέλιξη έργων, καθώς και των πληροφοριακών της συστημάτων
  • Αξιολογεί τη λειτουργία της ΜΟΔ Α.Ε. βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ασκεί διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον
  • Συντάσσει ετήσια έκθεση για τους ελέγχους που διενεργεί, επισημαίνοντας τους κινδύνους που απορρέουν από τα ευρήματα
  • Αξιολογεί, μέσω των ελέγχων, τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων της ΜΟΔ και τον βαθμό εφαρμογής και τον βαθμό εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και τον βαθμό ενσωμάτωσης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων
  • Παρέχει ακριβή και έγκυρη πληροφορία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργείου
  • Υποβάλλει εισηγήσεις/εκθέσεις για τη βελτίωση των αδυναμιών, την επίλυση τυχόν σοβαρών προβλημάτων, τη λήψη διορθωτικών−προληπτικών μέτρων ή / και την τροποποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της. Παρέχει συμβουλευτικό έργο στο σύνολο των οργανωτικών μονάδων της εταιρείας.
ΜΟΔ Α.Ε.