Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 83066/ΕΥΘΥ 780/04.08.2016 (ΦΕΚ 2686/B/29.08.2016) Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Τομέα Τουρισμού»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/8/2016

ΚΥΑ 83066/ΕΥΘΥ 780/04.08.2016 (ΦΕΚ 2686/B/29.08.2016) Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Τομέα Τουρισμού» και αντικατάσταση των υπ'αριθμ. 16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β'3109) και 26329/19.12.2008 (ΦΕΚ Β'2654) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.

  • PDF (156,97 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.