Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 16843/24.09.2009 (ΦΕΚ 2174/02.10.09). Τροποποίηση ΚΥΑ 26329/19.12.2008 Προσδιορισμός προσόντων προσωπικού Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/10/2009

ΚΥΑ 16843/24.09.2009 (ΦΕΚ 2174/02.10.09) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26329/19.12.2008 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

  • PDF (108,94 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/9/2016

ΜΟΔ Α.Ε.