Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ομαδα Υποστήριξης για το Πράσινο Ταμείο


Η Ομάδα Υποστήριξης της ΜΟΔ συστάθηκε το 2020 για να υποστηρίξει το Πράσινο Ταμείο σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και να βοηθήσει στον σχεδιασμό δράσεων, έκδοση προσκλήσεων, ένταξη έργων, παρακολούθηση υλοποίησης τους, αλλά και τον ορθό έλεγχο βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Έχει την ευθύνη παροχής ολοκληρωμένης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στο Πράσινο Ταμείο για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, και ιδίως για: 

  • Την κατάρτιση και υλοποίηση των δράσεων των Ετήσιων Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου
  • Την εφαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων και της εκπόνησης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου του Πράσινου Ταμείου σχετικά με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης
  • Τον προγραμματισμό ενεργειών, ωρίμανσης, διαδικασιών ένταξης και τη διαχείριση δράσεων για την υλοποίηση των έργων του Πράσινου Ταμείου
  • Τη μεταφορά τεχνογνωσίας, που θα οδηγήσει σε ένα αναθεωρημένο  Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το Πράσινο Ταμείο
  • Τον μετασχηματισμό του Πράσινου Ταμείου με ψηφιοποίηση των διαδικασιών του.
  • Την προετοιμασία του Πράσινου Ταμείου για τη συμμετοχή του ως Δικαιούχος του ΕΣΠΑ 2021-2027
  • Την προετοιμασία του Πράσινου Ταμείου για τον μετασχηματισμό του σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για το ΕΣΠΑ 2021-2027
  • Την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Πράσινου Ταμείου

Επίσης η Ομάδα παρέχει στο Πράσινο Ταμείο συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και την αναγκαία διαχειριστική, διοικητική και οργανωτική τεχνογνωσία.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/08/2023

ΜΟΔ Α.Ε.