Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός για την εφαρμογή Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, 4η Έκδοση

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/7/2019

Ο Οδηγός δημοσιεύτηκε από την ΜΟΔ Α.Ε. τον Οκτώβριο του 2017 και επικαιροποιήθηκε το Μάιο του 2018 το Φεβρουάριο και τον Ιούλιο του 2019, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις οποίες προέβη η  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εξαιτίας τροποποιήσεων του ν.4412/2016) πάνω στα πρότυπα των διακηρύξεων μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής των υποδειγμάτων του παρόντος για τη διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών εκτός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Συγκεκριμένα, ο Οδηγός περιλαμβάνει:

Α) Τις Γενικές Οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4412/2016 οι οποίες αποτυπώνουν τις κυριότερες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο έως το στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης και αναλύουν τα σχετικά άρθρα κυρίως του Βιβλίου I του νόμου

και

Β) τα Παραρτήματα:

  • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τα  περιεχόμενα του ν. 4412/2016 συνδεδεμένα με το αντίστοιχο άρθρο του νόμου, όπως εμφανίζεται, τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει στην ιστοσελίδα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
  • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II με υποδείγματα τευχών για την ανάθεση έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (Διακηρύξεις, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων).
  • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ με τον «Οδηγό για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € από δήμους» (Αναλυτικές Οδηγίες / Υποδείγματα).
  • Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV με τον «Οδηγό ανάθεσης μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) μέσω συνοπτικού διαγωνισμού» (Αναλυτικές Οδηγίες / Υποδείγματα).

Μεμονωμένα αρχεία και υποδείγματα μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

O Οδηγός συνοδεύεται από τον «Κατάλογο Υποδειγμάτων και Οδηγών ειδικού ενδιαφέροντος» (σε αρχείο xls) με το σύνολο των παραπάνω εγγράφων (Αναλυτικές Οδηγίες, υποδείγματα, κ.λπ.).


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2020

ΜΟΔ Α.Ε.