Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Φύλλα Επίβλεψης Τεχνικών Μελετών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/7/2015

Τα Φύλλα Επίβλεψης Μελετών υποβοηθούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες των φορέων υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ στην εκτέλεση των διαδικασιών επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, με διοικητική και τεχνική πληρότητα και ορθότητα.

Στόχος των ΦΕΜ είναι η παραγωγή ενός ολοκληρωμένου, εύχρηστου και πρακτικού εργαλείου σε ηλεκτρονική μορφή (με τη χρήση πινάκων και check lists), για την υποστήριξη του έργου των στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών των φορέων υλοποίησης, που ασκούν καθήκοντα Επιβλέποντος των Μελετών, με τρόπο συστηματικό και με ανάδειξη των σημείων, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Στο αρχείο περιλαμβάνονται Φύλλα Επίβλεψης για:

1. Μελέτες Κτηριακών Έργων (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ)
2. Μελέτες Έργων Οδοποιίας
3. Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Απορριμμάτων
4. Μελέτες Λιμενικών και Θαλασσίων Έργων
5. Υποστηρικτικές Μελέτες (Τοπογραφικές, Γεωλογικές, Γεωτεχνικές)

  • ZIP (439,97 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/10/2015

ΜΟΔ Α.Ε.