Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (2011)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2011

Ο Οδηγός περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση ενός έργου ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, δηλαδή αφορά το σύνολο των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται στον Ν.3468/2006, επικεντρώνεται όμως κυρίως στην ανάλυση των περιπτώσεων που αφορούν την ανάπτυξη:

- αιολικών πάρκων
- μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ισχύος μικρότερης των 15MW) και
- φωτοβολταϊκών σταθμών

Στόχος του Οδηγού είναι να αποτελέσει βοήθημα σε όσους ασχολούνται με τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και να συμβάλει έμμεσα στην όσο το δυνατόν ταχύτερη και μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

Θεματικές ενότητες του Οδηγού:

  1. Γενικές αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες έργων ΑΠΕ
  2. Βασικό νομικό πλαίσιο που τις διέπει και υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα
  3. Κατηγοριοποίηση των έργων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε θέματα αδειοδότησης έργων ΑΠΕ
  4. Παρουσίαση, με παράλληλη διαγραμματική αποτύπωση, όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και ενεργειών που είναι απαραίτητες για την κατ΄ αρχήν λήψη της απόφασης εμπλοκής ενός δυνητικού επενδυτή, την προετοιμασία, την ωρίμανση, την αδειοδότηση, την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία των έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, σε συσχέτιση με τους εκάστοτε  εμπλεκόμενους φορείς και τη σχετική νομοθεσία
  5. Εκτίμηση των απαιτούμενων χρόνων ολοκλήρωσης των παραπάνω διαδικασιών και αποτύπωσή τους σε αναλυτικά χρονοδιαγράμματα

Ο Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ αποτελεί προϊόν δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και της ΜΟΔ.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/10/2012

ΜΟΔ Α.Ε.