Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Λιμενικών και Θαλάσσιων Έργων (2009)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2009

Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση ενός τυπικού λιμενικού έργου, από τη στιγμή της σύλληψής του έως τη δημοπράτησή του, ώστε το έργο να προωθηθεί για την υλοποίησή του σε πλήρη ετοιμότητα, δηλαδή:

 • Μελέτες
 • Έρευνες
 • Αδειοδοτήσεις

Το εγχειρίδιο αποτελεί επικαιροποίηση του σχετικού Οδηγού που εκδόθηκε από τη ΜΟΔ το 1999 και αποτελεί ένα βοήθημα για όσους ασχολούνται είτε με το σχεδιασμό είτε με την υλοποίηση είτε με την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων λιμενικών έργων. Ενσωματώνει τις σημαντικές τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα θέματα:

 • αιγιαλού - παραλίας και γενικότερα λιμενικών και θαλασσίων έργων
 • περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων
 • ανάθεσης και εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων
 • αρμοδιοτήτων σε θέματα λιμενικών έργων

στο διάστημα 1999 - 2009 και έχει εκπονηθεί με βάση τις οδηγίες της Εγκυκλίου 38/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στον αναθεωρημένο Οδηγό αποτυπώνονται:

 • το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ωρίμανση λιμενικών έργων
 • η χρονική αλληλουχία των επιμέρους δραστηριοτήτων
 • οι αρμόδιοι για κάθε δραστηριότητα φορείς
 • η σχετική νομοθεσία
 • οι εκτιμώμενοι χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων αυτών
 • η σχετική νομοθεσία σε κατάλογο
Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/7/2015

ΜΟΔ Α.Ε.