Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ν. 4872/10.12.2021 (ΦΕΚ 247/Α/10.12.2021) Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/12/2021

  • Σύσταση και διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥ ΔΑΜ) (αποτελείται από Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Τμήμα Νομικής Υποστήριξης)
  • Σύσταση εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»

 

  • PDF (427,36 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2022

ΜΟΔ Α.Ε.