Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ν.4738/27.10.2020 (ΦΕΚ 207/Α/27.10.2020) Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις - Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/10/2020

Ν.4738/27.10.2020 (ΦΕΚ 207/Α/27.10.2020) Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης «Next Generation EU” και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery &  Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης), άρθρα 270-281

Με το άρθρο 271 συστήνεται η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

  • PDF (854,05 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.