Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 2000/06.02.2024 (ΦΕΚ 997/Β/09.02.2024) Τροποποίηση ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ/2016 «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ΠΑΑ, ΕΠΑλΘ, ΕΟΧ και Μηχανισμού Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/2/2024

ΥΑ 2000/06.02.2024 (ΦΕΚ 997/Β/09.02.2024) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/2016 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (Β’ 2943)


  • PDF (136,29 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/2/2024

ΜΟΔ Α.Ε.