Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 120724/14.12.2023 (ΦΕΚ 7207/B/21.12.2024) Τροποποίηση της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης & υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας,διαδικασίες δημιουργίας & διατήρησης καταλόγων προμηθευτών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2023

ΥΑ 120724/14.12.2023 (ΦΕΚ 7207/B/21.12.2024) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677).

Άρθρο Μόνο
1. Στο Υποπρόγραμμα Β’ του Παραρτήματος της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης η περίπτωση Β.3.3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:«Β.3.3. Λειτουργία Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών Περιλαμβάνονται δράσεις, που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των φορέων και υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π./Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις υποχρεώσεις τους. Η παρούσα κατηγορία αφορά αποκλειστικά στη ΜΟΔ Α.Ε. και καλύπτει....(δείτε την απόφαση).


  • PDF (133,21 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2023

ΜΟΔ Α.Ε.