Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 3411/16.01.2023 (ΦΕΚ 183/Β/18.1.2023) Σκοπός αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της ΕΥ Interreg και των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Interreg

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/1/2023

ΥΑ 3411/16.01.2023 (ΦΕΚ 183/Β/18.1.2023) Σκοπός αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Interreg 2021-2027» του άρθρου 9 και της παρ. 8 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Interreg του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και κατάργηση των: α) υπό στοιχεία 109283/ΕΥΘΥ 1012/23.10.2015 (Β’ 2362) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και β) υπό στοιχεία 300539/ΥΔ/1605/14.4.2016 (Β’ 1453) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
  • PDF (216,84 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.