Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 76861/29.07.2022 (ΦΕΚ 4174/Β/05.08.2022) Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/8/2022

ΥΑ 76861/29.07.2022 (ΦΕΚ 4174/Β/05.08.2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32681/ΕΥΘΥ 335/23-03-2015 (Β’ 713) υπουργικής απόφασης
  • PDF (221,87 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/4/2024

ΜΟΔ Α.Ε.