Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 2618/13.10.2022 (ΦΕΚ 5375/Β/18.102022 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/10/2022

Η απόφαση αφορά τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και τα προσόντα των στελεχών για τις παρακάτω Ειδικές Υπηρεσίες:
  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)
  • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (σε εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4914/2022)
  • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (σε εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4914/2022).
Η απόφαση βασίζεται στον ν. 4914/2022 και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 63, καθώς επίσης και τα άρθρα 12, 13 και τις παρ. 19-21 του άρθρου 65. Από την έναρξη ισχύος της, καταργείται η ΚΥΑ 24944/20.9.2016 (Β’ 3066) «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
  • PDF (254,62 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/4/2023

ΜΟΔ Α.Ε.