Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναθέσεις ΜΟΔ 2023

26/2/2024

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», άρθρο 14 "Εκ των υστέρων δημοσιότητα", όπως ισχύει σήμερα, ακολουθούν πίνακες με τις αναθέσεις έργων της ΜΟΔ κατά το έτος 2023, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από:

  • το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη της Εφαρμογής
  • το Υποπρόγραμμα Β της Τεχνικής Βοήθειας
  • το ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
  • το ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • το ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
  • το Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικές ανακοινώσεις

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2024

ΜΟΔ Α.Ε.