Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναθέσεις ΜΟΔ 2022

28/2/2023

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) όπως ισχύει "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας", άρθρο 14 "Εκ των υστέρων δημοσιότητα", όπως ισχύει σήμερα, ακολουθούν πίνακες με τις αναθέσεις έργων της ΜΟΔ κατά το 2022 τα οποία συγχρηματοδοτούνται από:
 
  • ​το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια
  • το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
  • το Υποπρόγραμμα Β’ της Τεχνικής Βοήθειας
  • το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  • το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας και
  • το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικές ανακοινώσεις

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.