Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προμήθεια λογισμικού SPSS Modeler (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 262146)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

13/11/2023

Αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια του λογισμικού SPSS Modeler για εξόρυξη και αξιοποίηση δεδομένων του ΠΣΚΕ και του ΟΠΣΚΕ ως προς την διενέργεια αναφορών και στατιστικών αναλύσεων.​​

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

28.225,81€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

Έως 10/12/2003

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

24/11/2023 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 24/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.​​​​​​​

  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 29/11/2023 και ώρα 11:30 π.μ.Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2023

ΜΟΔ Α.Ε.