Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτη Κατασκευής Πράσινου Σημείου Δήμου Σάμης (ΕΣΗΔΗΣ: 195923)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

1/3/2023

Μέσω του ενιαίου καταλόγου μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσεως της ΜΟΔ ΑΕ και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

CPV:

71327000-6 - Υπηρεσίες σχεδιασμού φερουσών δομών
71315000-9 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τις τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων
71321000-4 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
71333000-1 - Μηχανολογικές υπηρεσίες
71322200-3 - Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών
71313400-9 - Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

44.410,78 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (55.069,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

Ο χρόνος εκπόνησης του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου (συνολικός χρόνος) ορίζεται σε 5,5 μήνες. Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος σύμβασης: 8 μήνες, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ελάχιστοι χρόνοι των εγκρίσεων.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

28/3/2023 11:30

Τόπος υποβολής προσφορών

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
 
Πληροφορίες : Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τηλέφωνο : 213 13 10 363
Ηλεκτρ. δ/νση : dty@mou.gr 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.