Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη συστήματος αξιολόγησης προσωπικού (ΕΣΗΔΗΣ: 163829)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

29/6/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Υποστήριξη συστήματος αξιολόγησης προσωπικού».

Το έργο αφορά κυρίως τόσο στην υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της αξιολόγησης όσον και στην υποστήριξη και διαχείριση των ερωτημάτων των εμπλεκομένων.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

32.258,06€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Εντός 12 μηνών με ημερομηνία έναρξης του έργου 26/8/2022

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

11/7/2022 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Τόπος υποβολής προσφορών: ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/6/2022

ΜΟΔ Α.Ε.