Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη Υλοποιήσεων προγράμματος ενίσχυσης υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου στο ΠΣΚΕ (ΕΣΗΔΗΣ: 16302)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

18/5/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Υποστήριξη Υλοποιήσεων προγράμματος ενίσχυσης υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου στο ΠΣΚΕ».

Το αντικείμενο του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών υποστήριξης υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου στο ΠΣΚΕ.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

33.064,52€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 41.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

1 έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

30/5/2022 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 16302

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/5/2022

ΜΟΔ Α.Ε.