Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Άστρους Βόρειας Κυνουρίας (ΕΣΗΔΗΣ 187997)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

16/5/2022

Μέσω του ενιαίου καταλόγου μελετητών και παρόχων υπηρεσίες τεχνικής φύσεως της ΜΟΔ και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
CPV: 71320000-7- Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

39.918,15€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 49.498,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

Ο χρόνος εκπόνησης του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου (συνολικός χρόνος) ορίζεται σε 4 μήνες. Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος σύμβασης 6 μήνες, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι των εγκρίσεων.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

26/5/2022 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 187997
Πληροφορίες : Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τηλέφωνο : 213 13 10 245
Ηλεκτρ. δ/νση : dty@mou.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/5/2022

ΜΟΔ Α.Ε.