Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από Περιφέρειες (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/1/2017

Το Εγχειρίδιο εκδόθηκε τον Μάρτιο 2016 και επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο 2017 με βάση τις προβλέψεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ως προς τις διαδικασίες:

• «ΟΔ-03 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» και
• «ΟΔ-04 -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2017

ΜΟΔ Α.Ε.