Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Oδηγός Ωρίμανσης Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων (Νοέμβριος 2013)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2013

Αναθεωρημένος Οδηγός μετά τις αλλαγές του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ο οποίος επικαιροποιεί τον αντίστοιχο Οδηγό του 2006.

Επιγραμματικά ο Οδηγός περιλαμβάνει και εξετάζει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  • Την περιγραφή των γενικών αρχών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, την κατηγοριοποίηση των έργων, καθώς και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
  • Τη συνοπτική και αναλυτική παρουσίαση, καθώς και τη διαγραμματική αποτύπωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών από τη φάση του σχεδιασμού των έργων έως την κατασκευή και τη λειτουργία του, σε συσχέτιση με τους κάθε φορά εμπλεκόμενους φορείς και τη σχετική νομοθεσία
  • Την εκτίμηση των απαιτούμενων χρόνων ολοκλήρωσης των παραπάνω διαδικασιών και την αποτύπωσή τους σε αναλυτικά χρονοδιαγράμματα σε συνδυασμό με τη χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων
  • Τη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την κοινωνική αποδοχή των εγκαταστάσεων
  • Καταγραφή των κυριότερων έργων διαχείρισης απορριμμάτων που υλοποιούνται ή λειτουργούν στον Ελληνικό χώρο, με αναφορά στα κυριότερα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων και στο στάδιο υλοποίησης που βρίσκονται.

Περιλαμβάνονται επίσης: κατάλογος της σχετικής νομοθεσίας και πίνακας με τα στοιχεία των αρμόδιων κεντρικών φορέων.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/7/2015

ΜΟΔ Α.Ε.