Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Τουριστικών Λιμένων (2009)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2009

Το εγχειρίδιο αποτυπώνει όλες τις διαδικασίες για:

 • τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα
 • την προετοιμασία των απαιτούμενων μελετών
 • την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου του τουριστικού λιμένα
 • την αποτύπωση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται, ώστε το έργο να τεθεί σε λειτουργία.

Το εγχειρίδιο αποτελεί επικαιροποίηση του σχετικού Οδηγού που εκδόθηκε από τη ΜΟΔ το 1999.

Στον αναθεωρημένο Οδηγό αποτυπώνονται:

 1. το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους τουριστικούς λιμένες
 2. η χρονική αλληλουχία των επιμέρους δραστηριοτήτων
 3. οι αρμόδιοι για κάθε δραστηριότητα φορείς
 4. η σχετική νομοθεσία και
 5. οι εκτιμώμενοι χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων αυτών

Περιλαμβάνεται επίσης, κατάλογος της σχετικής νομοθεσίας.

Κατά την επικαιροποίηση του Οδηγού έχουν ληφθεί υπόψη οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας που επηρεάζουν το σχεδιασμό, τη μελέτη και την αδειοδότηση των τουριστικών λιμένων. Γίνεται επίσης λεπτομερής καταγραφή όλων των απαιτουμένων διαδικασιών στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης, σε συσχετισμό με τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς και τη σχετική νομοθεσία.

Ο νέος «Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Τουριστικών Λιμένων» στοχεύει να δώσει μία πλήρη εικόνα των διαδικασιών ωρίμανσης και να βοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, κεντρικές ή περιφερειακές, αλλά και τους ιδιώτες επενδυτές, στην λήψη αποφάσεων και στην συστηματοποίηση των ενεργειών τους για την ωρίμανση των έργων τουριστικών λιμένων.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/9/2012

ΜΟΔ Α.Ε.