Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Οδοποιίας (Νοέμβριος 2009)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2009

Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, δηλαδή μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την ωρίμανση ενός τυπικού οδικού έργου, από την στιγμή της σύλληψής του έως την δημοπράτησή του, ώστε το έργο να προωθηθεί για την υλοποίησή του σε πλήρη ετοιμότητα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται ώστε ένα οδικό έργο να προωθηθεί προς δημοπράτηση σε πλήρη ετοιμότητα
  • τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται σε κάθε ενέργεια
  • τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες αυτές.

Στόχος του Οδηγού είναι να αποτελέσει ένα βοήθημα για όσους ασχολούνται με τις διαδικασίες ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων οδικών έργων, ώστε να αποφεύγονται χρονικές καθυστερήσεις κατά τη φάση δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων, οι οποίες συχνά οφείλονται σε ελλείψεις της προετοιμασίας των έργων.

Ο Οδηγός αντικατέστησε τον αντίστοιχο Οδηγό που είχε εκδοθεί από τη ΜΟΔ το 1998. Συντάχθηκε βάσει της Εγκυκλίου 38 (ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ / Νοέμβριος 2005), με την οποία καταργήθηκε η Εγκύκλιος 37 (ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ / Σεπτέμβριος 1995) και αφορά σε θέματα εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων. Πιο συγκεκριμένα, με την Εγκύκλιο 38 καταρτίστηκαν γενικές οδηγίες που καθορίζουν την πληρότητα των μελετών, τα επιμέρους στάδιά τους με τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες, καθώς και τη χρονική αλληλουχία τους. Σε ό,τι αφορά στους χρόνους εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, αυτοί εκτιμήθηκαν με βάση την εμπειρία για κάθε κατηγορία δραστηριότητας και αφορούν συνήθη οδικά έργα «μέσου μεγέθους».

Ο Οδηγός περιλαμβάνει επίσης κατάλογο της σχετικής νομοθεσίας και πίνακα με τα στοιχεία των αρμόδιων κεντρικών φορέων.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/7/2015

ΜΟΔ Α.Ε.