Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 4028/17.01.2023 (ΦΕΚ185/Β/18.01.2023) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/1/2023

ΚΥΑ 4028/17.01.2023 (ΦΕΚ185/Β/18.01.2023) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατάργηση της υπ’ αρ. 49971/ΕΥΘΥ508/13.05.2016 (Β’ 1381) κοινής υπουργικής απόφασης
  • PDF (168,64 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.