Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 125971/23.12.2022 (ΦΕΚ 7106/Β/31.12.2022) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΥΤ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/12/2022

ΚΥΑ 125971/23.12.2022 (ΦΕΚ 7106/Β/31.12.2022) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού και 31/12/2022κατάργηση της υπό στοιχεία 83066/ΕΥΘΥ 780/04.08.2016 (Β’ 2686) κοινής υπουργικής απόφασης
  • PDF (131,58 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.