Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 3413/21.2.2024 (ΦΕΚ 179/B/26.02.2024) Τροποποίηση της ΥΑ 117686/6-12-2022 "Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ_ΧΕ)"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/2/2024

ΥΑ 3413/21.2.2024 (ΦΕΚ 1279/B/26.02.2024) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 117686/6-12-2022  απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ_ΧΕ) σύμφωνα με τη διάταξη της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)» (Β’ 6247)
  • PDF (128,22 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/2/2024

ΜΟΔ Α.Ε.