Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου για την υλοποίηση του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης και μελέτη εφαρμογής αναβάθμισης παραλιακού μετώπου οικισμού Αγίου Ευστρατίου»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/11/2021

Προγραμματική Σύμβαση (βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016) μεταξύ του Δήμου Αγίου Ευστρατίου (Κύριο του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης και μελέτη εφαρμογής αναβάθμισης παραλιακού μετώπου οικισμού Αγίου Ευστρατίου» (για την ανάθεση της επίβλεψης/υλοποίησης του έργου)

  • PDF (740,48 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2021

ΜΟΔ Α.Ε.