Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τους Δήμους (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2016

Με βάση τις νέες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται κάθε φορά που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης να τεκμηριώσει τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική του ικανότητα.

Το εγχειρίδιο, που εκδόθηκε τον Μάρτιο 2016, χρησιμοποιείται από τους Δήμους ως βάση για την κατάρτιση του συστήματος διαδικασιών που απαιτείται να έχουν για να καλύψουν το κριτήριο της Διοικητικής Ικανότητας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων τους.

Το εγχειρίδιο επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2016 με βάση τις προβλέψεις του Νόμου  4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως προς τις διαδικασίες:

  • «ΟΔ-03 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» και
  • «ΟΔ-04 -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2017

ΜΟΔ Α.Ε.