Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε."

7/12/2021

Καθώς στην παράγραφο 2.2.2.1. αναγράφεται εκ παραδρομής εσφαλμένη ημερομηνία λήξης της εγγύησης συμμετοχής, για τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.» (Αρ. πρωτ. 5865 – 23/11/2021, ΑΔΑΜ 21PROC009591406, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 143200) και σε εφαρμογή της παραγράφου 2.1.3 του Τεύχους Διακήρυξης:

A. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως την 14/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

B. Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 20/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30.

 

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/12/2021

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.