Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 

Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης αναλαμβάνει την υποστήριξη και τον χειρισμό των θεμάτων που προκύπτουν από την εν γένει δραστηριότητα της ΜΟΔ ΑΕ, παρέχοντας κατά κύριο λόγο γενικές συμβουλές νομικού χαρακτήρα στη Διοίκηση της Εταιρίας και νομική υποστήριξη στις οργανωτικές μονάδες της ΜΟΔ.
ΜΟΔ Α.Ε.