Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ανθρώπινο Δυναμικό ​​

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΜΟΔ αποτελείται από στελέχη προερχόμενα από τον ιδιωτικό και το δημόσι​​ο τομέα.

Το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί σήμερα πανελλαδικά στη ΜΟΔ ανέρχεται σε 990 άτομα και έχει υψηλό επίπεδο επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση & παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων και δημοσίων έργων.

Συγκεκριμένα, το 96,2% των στελεχών της ΜΟΔ είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εκ των οποίων 60,4% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Στοιχεία: Οκτώβριος 2023

Πτυχιούχοι ΑΕΙ 88,5%
 
Πτυχιούχοι ΤΕΙ 7,7%
 

Από τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ διαθέτουν:

Μεταπτυχιακό 54%
 
Διδακτορικό 6,4%
 

 

Τα στελέχη της ΜΟΔ παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Ομάδες Υποστήριξης είτε είναι αποσπασμένα στις Ειδικές Υπηρεσίες.

Το προσωπικό που αποσπάται από τη ΜΟΔ υπάγεται διοικητικά στις Ειδικές Υπηρεσίες και είναι επιφορτισμένο με τη διεκπεραίωση καθηκόντων που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες αυτών των Υπηρεσιών σε σχέση με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Την τρέχουσα περίοδο τα στελέχη της ΜΟΔ, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Ειδικές Υπηρεσίες, συνέβαλαν καθοριστικά στις πολύ υψηλές επιδόσεις της χώρας, τόσο στην ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 (100% απορρόφηση) όσο και στην υψηλή τρέχουσα απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ είναι ευθύνη των Διαχειριστικών Αρχών (μεικτές ομάδες δημοσίων υπαλλήλων και στελεχών της ΜΟΔ) υπό την αρμοδιότητα των αντίστοιχων Γενικών/Ειδικών Γραμματέων στα Υπουργεία ή στις Περιφέρειες.

Στο πλαίσιο της ενιαίας διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των δομών του ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ έχει την ευθύνη για διαδικασίες, που αφορούν το σύνολο του προσωπικού (υπάλληλοι ΜΟΔ και άλλων φορέων του δημοσίου) και συγκεκριμένα:

  • Κινητικότητα προσωπικού
  • Εναλλαγή προσωπικού σε ευαίσθητες θέσεις
  • Επιλογή προϊσταμένων
  • Απόσπαση στελεχών από τον Δημόσιο τομέα
  • Αξιολόγηση προσωπικού
  • Παρακολούθηση της υπαλληλικής κατάστασης του συνόλου των εργαζομένων στο Σύστημα ΕΣΠΑ
  • Καταβολή υπερωριών και ειδικών επιδομάτων.

Σχετικά αρχείαΗμερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/7/2023​​
ΜΟΔ Α.Ε.