Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία οι οικισμοί της επικράτειας με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων (οικισμοί Γ’ προτεραιότητας) θα έπρεπε να εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέχρι το τέλος του 2005.

Με βάση την  αναθεωρημένη μεθοδολογία (Εγκύκλιος YΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/21921/141), του ΥΠΕΝ του 2019 για τον χαρακτηρισμό των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας στη χώρα ο συνολικός αριθμός των οικισμών είναι 399.

Για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος, τα αρμόδια Υπουργεία - Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΠΕΝ), Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) και Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) - καθώς και οι συλλογικοί φορείς της αυτοδιοίκησης -ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και ΕΔΕΥΑ-, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) προχώρησαν στην υπογραφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ενιαίου «Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων» για αυτούς τους οικισμούς, το οποίο αποτελείται από 13 Περιφερειακά Σχέδια.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης (όργανο λήψης αποφάσεων με εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και πρόεδρο τον ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντός & Υδάτων)  συνεδριάζει σε τακτική βάση. Ως επιχειρησιακός μηχανισμός για την παρακολούθηση της υλοποίησης λειτουργεί η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, με κύριο πυλώνα τη ΜΟΔ.

Τον Φεβρουάριο του 2020 η Επιτροπή Καθοδήγησης συνεδρίασε με τη νέα σύνθεσή της. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναμόρφωση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων προκειμένου να αυτό να περιλάβει όλη την απαιτούμενη πληροφορία για να καλύπτεται επαρκώς ο αναγκαίος όρος για τα λύματα σύμφωνα με τον οποίο η χώρα πρέπει να διαθέτει ένα ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για τον τομέα ΛΥΜΑΤΩΝ σε εφαρμογή μέχρι και το 2027 που να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων. Τα επικαιροποιημένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια θα περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2027, τις  επενδύσεις για το σύνολο των οικισμών προτεραιότητας της χώρας (α’, β’, γ’) καθώς και την πρόβλεψη επενδυτικών αναγκών για αποκατάσταση προβλημάτων σε υφιστάμενες υποδομές, ώστε να καλυφθεί ο αναγκαίος όρος για τα λύματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Στην 6η Επιτροπή Καθοδήγησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων οικισμών προτεραιότητας στις 21/12/2020 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της επιτροπής με δικαίωμα ψήφου το ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ για την κάλυψη του αναγκαίου όρου της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Το Εθνικό Σχέδιο αφορά 482 οικισμούς της χώρας και αποτελείται

  • από την ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ και
  • τα 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2020).

 

Δείτε  ΕΔΩ τα αρμόδια στελέχη της Τεχνικής Γραμματείας ανά Περιφέρεια, στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε καθώς και τον ορισμό  συντονιστή  της τεχνικής γραμματείας.

Δείτε συνοπτικά τις συνολικές ανάγκες χρηματοδότησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων:

 

Στη βιβλιοθήκη που ακολουθεί, θα βρείτε αποφάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης ανά συνεδρίαση, τα 13 Περιφερειακά Σχέδια, την απόφαση έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου και την απόφαση τροποποίησης της Επιτελικής προγραμματικής Σύμβασης.

Σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία οι οικισμοί της επικράτειας με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων (οικισμοί Γ’ προτεραιότητας) θα έπρεπε να εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέχρι το τέλος του 2005.

Με βάση την  αναθεωρημένη μεθοδολογία (Εγκύκλιος YΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/21921/141), του ΥΠΕΝ του 2019 για τον χαρακτηρισμό των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας στη χώρα ο συνολικός αριθμός των οικισμών είναι 399.

Για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος, τα αρμόδια Υπουργεία - Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΠΕΝ), Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) και Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) - καθώς και οι συλλογικοί φορείς της αυτοδιοίκησης -ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και ΕΔΕΥΑ-, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) προχώρησαν στην υπογραφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ενιαίου «Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων» για αυτούς τους οικισμούς, το οποίο αποτελείται από 13 Περιφερειακά Σχέδια.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης (όργανο λήψης αποφάσεων με εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και πρόεδρο τον ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντός & Υδάτων)  συνεδριάζει σε τακτική βάση. Ως επιχειρησιακός μηχανισμός για την παρακολούθηση της υλοποίησης λειτουργεί η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, με κύριο πυλώνα τη ΜΟΔ.

Τον Φεβρουάριο του 2020 η Επιτροπή Καθοδήγησης συνεδρίασε με τη νέα σύνθεσή της. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναμόρφωση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων προκειμένου να αυτό να περιλάβει όλη την απαιτούμενη πληροφορία για να καλύπτεται επαρκώς ο αναγκαίος όρος για τα λύματα σύμφωνα με τον οποίο η χώρα πρέπει να διαθέτει ένα ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για τον τομέα ΛΥΜΑΤΩΝ σε εφαρμογή μέχρι και το 2027 που να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων. Τα επικαιροποιημένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια θα περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2027, τις  επενδύσεις για το σύνολο των οικισμών προτεραιότητας της χώρας (α’, β’, γ’) καθώς και την πρόβλεψη επενδυτικών αναγκών για αποκατάσταση προβλημάτων σε υφιστάμενες υποδομές, ώστε να καλυφθεί ο αναγκαίος όρος για τα λύματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Στην 6η Επιτροπή Καθοδήγησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων οικισμών προτεραιότητας στις 21/12/2020 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της επιτροπής με δικαίωμα ψήφου το ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ για την κάλυψη του αναγκαίου όρου της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Το Εθνικό Σχέδιο αφορά 482 οικισμούς της χώρας και αποτελείται

  • από την ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ και
  • τα 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2020).

 

Δείτε  ΕΔΩ τα αρμόδια στελέχη της Τεχνικής Γραμματείας ανά Περιφέρεια, στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε καθώς και τον ορισμό  συντονιστή  της τεχνικής γραμματείας.

Δείτε συνοπτικά τις συνολικές ανάγκες χρηματοδότησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων:

 

Στη βιβλιοθήκη που ακολουθεί, θα βρείτε αποφάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης ανά συνεδρίαση, τα 13 Περιφερειακά Σχέδια, την απόφαση έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου και την απόφαση τροποποίησης της Επιτελικής προγραμματικής Σύμβασης.


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 37 από 4 σελίδες
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Τετραμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης Μάιος 2022


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/5/2022
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας - Τετραμηνιαία αναφορά επιτελικής σύνοψης, Νοέμβριος 2021


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/11/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Τροποποιημένη Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των έργων διαχείρισης λυμάτων των οικισμών προτεραιότητας στην Ελλάδα


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/2/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
6η συνεδρίαση Επιτροπής Καθοδήγησης Λυμάτων Οικισμών προτεραιότητας


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ


Ημερομηνία δημοσίευσης:5/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Επιτελική Σύνοψη Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων – Νοέμβριος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:5/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Νοέμβριος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Νοέμβριος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Περιφέρειας Αττικής - Νοέμβριος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Νοέμβριος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/1/2021
Αρχή έκδοσης: Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 37 από 4 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.