Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Συχνές ερωτήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας
 • » 1. Τι είδους υποστηρικτικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν οι Ομάδες Υποστήριξης Δικαιούχων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ στους Δικαιούχους Πράξεων έργων υποδομής;

  Οι Ομάδες μπορούν να παράσχουν

  1) Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες υποβολής  αίτησης χρηματοδότησης πρότασης, δηλαδή, ενδεικτικά, υποστήριξη:
  • στο σχεδιασμό του φυσικού αντικειμένου της πρότασης
  • στην προετοιμασία της υποβολής του φακέλου της πρότασης
  • στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
  • στη συμπλήρωση και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης  (ΤΔΠΠ)
  • στη σύνταξη χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την εκτίμηση του χρηματοδοτικού ελλείμματος ή στη σύνταξη αιτιολογικών εκθέσεων μη παραγωγής εσόδων.       

  2)  Υποστήριξη στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών των προτάσεων. Ενδεικτικά, υποστήριξη:
  •  στην προετοιμασία του φακέλου της μελέτης
  •  στην προκήρυξη και ανάθεση μελετών
  •  στην έκδοση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων – εγκρίσεων από τους προβλεπόμενους κεντρικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς διοικητικούς φορείς
  •  στον έλεγχο / τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης
  •  στον σχεδιασμό του ΣΑΥ-ΦΑΥ
  •  στην εξέταση της πληρότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης.

  3) Υποστήριξη στις διαδικασίες παρακολούθησης & υλοποίησης των πράξεων. Ενδεικτικά, υποστήριξη:
  •  στις διαδικασίες δημοπράτησης έργων
  •  στις διαδικασίες κατάρτισης της σύμβασης
  •  στη σύνταξη τελικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης
  •  στη σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Υποέργου
  •  στις διαδικασίες υλοποίησης της σύμβασης
  •  στις διαδικασίες τροποποίησης της σύμβασης
  •  στις διαδικασίες συμπληρωματικής σύμβασης
  •  στις διαδικασίες επαληθεύσεων από τα αρμόδια εποπτικά όργανα
  •  στην εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών
  •  στην υποβολή τροποποίησης πράξης
  •  στην συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων παρακολούθησης (ΜΔΔΔ, ΤΔΠ, Εξαμηνιαίο Δελτίο & λοιπά).

  4) Υποστήριξη στις διαδικασίες διοικητικής ολοκλήρωσης πράξεων (κλείσιμο). 


 • » 2. Με ποιον τρόπο ενεργοποιείται η υποστήριξη των Ομάδων Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ;

  Η υποστήριξη των Ομάδων της  ΜΟΔ ενεργοποιείται μόνο για έργα ή δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάντα μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο φορέα προς τη Διοίκηση της εταιρείας, με κοινοποίηση στον αρμόδιο Τομέα/Ομάδα.

  Αποστολείς αιτημάτων υποστήριξης μπορεί να είναι :

  1. Το ίδιο το ΥΠΑΑΥΜΔ για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της εφαρμογής στρατηγικής φύσεως πολιτικών του ή για την ικανοποίηση αναγκών προτεραιότητας άλλων φορέων στο ΕΣΠΑ
  2. Υπουργεία/Οργανισμοί που εποπτεύουν τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα ή διαχειρίζονται επιμέρους δράσεις τους, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην επιτάχυνση διαδικασιών και την απορρόφηση πόρων σε επίπεδο ωρίμανσης / υλοποίησης έργων δικαιούχων
  3. Περιφερειακές Διοικήσεις, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση / υλοποίηση έργων είτε σε δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων, είτε στις ΕΔΑ των ΠΕΠ σε εξειδικευμένες διαδικασίες.
  4. Δικαιούχοι, αυτόνομα, για έργα τους στο πλαίσιο των ΠΕΠ, με κοινοποίηση του αιτήματός τους στην ΕΔΑ του ΠΕΠ, προκειμένου να εξασφαλίζεται και η σύμφωνη γνώμη της.
        

 • » 3. Με ποιο τρόπο μπορεί η Υπηρεσία μου να αξιοποιήσει το σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης;

  1) Δηλώνοντας στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού τις εκπαιδευτικές της ανάγκες με δικιά της πρωτοβουλία ή συμμετέχοντας σε έρευνες που πραγματοποιεί κατά καιρούς ο Τομέας (δείτε την πιο πρόσφατη ηλεκτρονική έρευνα

  2) Παρακολουθώντας εκπαιδεύσεις που διοργανώνει η ΜΟΔ μέσω της εικονικής τάξης

  3) Ζητώντας από τη ΜΟΔ να διοργανώσει κάποια εικονική εκπαίδευση για δικαιούχους του Επιχειρησιακού της Προγράμματος

  4) Ζητώντας από τη ΜΟΔ υποστήριξη για τη διοργάνωση εικονικών συναντήσεων με απομακρυσμένα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας ή/και Δικαιούχους

  5) Παρακολουθώντας ασύγχρονα μαθήματα στους άξονες τεχνικών γνώσεων, προσωπικών δεξιοτήτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών.


 • » 4. Με ποιο τρόπο μπορώ να συμβάλω με την τεχνογνωσία μου στην ανάπτυξη ευκαιριών εκπαίδευσης μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης;

  1) Λειτουργώντας ως εκπαιδευτής εικονικής τάξης σε εξειδικευμένα θέματα ΕΣΠΑ ή/και σε θέματα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων

  2) Συμμετέχοντας ως εμπειρογνώμονας  σε ομάδα ανάπτυξης μαθημάτων (Subject Matter Expert)

  3) Υποβάλλοντας προτάσεις για μαθήματα προς ανάπτυξη σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες  προσανατολισμένες στις εξειδικευμένες ανάγκες των δικαιούχων

  4) Συγγράφοντας κάποιο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό σε τεχνικά θέματα ΕΣΠΑ  ή διοικητικών δεξιοτήτων. Το πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά: PowerPoint, ασκήσεις, ερωτηματολόγια κ.λπ.

  5) Κάνοντας μια εισήγηση, η οποία θα βιντεοσκοπηθεί και θα  διαχυθεί στη συνέχεια μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ

  6) Κάνοντας έλεγχο (testing) σε ηλεκτρονικό μάθημα που έχει αναπτυχθεί.


ΜΟΔ Α.Ε.