Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Λιμενικών και Θαλάσσιων Έργων (Ιούνιος 2014)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2014

Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση ενός τυπικού λιμενικού έργου, από τη στιγμή της σύλληψής του έως τη δημοπράτησή του, ώστε το έργο να προωθηθεί για την υλοποίησή του σε πλήρη ετοιμότητα, δηλαδή:

 • Μελέτες
 • Έρευνες
 • Αδειοδοτήσεις

Το εγχειρίδιο αποτελεί επικαιροποίηση του σχετικού Οδηγού που εκδόθηκε από τη ΜΟΔ το 2009.

Στον αναθεωρημένο Οδηγό αποτυπώνονται:

 • το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ωρίμανση λιμενικών έργων
 • η χρονική αλληλουχία των επιμέρους δραστηριοτήτων
 • οι αρμόδιοι για κάθε δραστηριότητα φορείς
 • η σχετική νομοθεσία
 • οι εκτιμώμενοι χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων αυτών
 • η σχετική νομοθεσία σε κατάλογο
Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/7/2015

ΜΟΔ Α.Ε.