Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Κτιριακών Έργων (2009)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2009

Ο Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Κτιριακών Έργων επικαιροποιεί τον προηγούμενο Οδηγό της ΜΟΔ, που είχε εκδοθεί τον Ιούνιο του 2000, ως προς την καταγραφή των βασικών προπαρασκευαστικών ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται, ώστε ένα Κτιριακό Έργο να προωθηθεί προς δημοπράτηση σε πλήρη ετοιμότητα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες αυτές.

Η επικαιροποίηση του Οδηγού κατέστη αναγκαία μετά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:

  • το Ν.3316/2005 για τις μελέτες και την παροχή υπηρεσιών στα δημόσια έργα
  • το Ν.3263/2004 και τις μεταβολές που επέφερε στη διαδικασία υλοποίησης των Δημοσίων Έργων
  • τη θέσπιση του Κωδικοποιητικού Διατάγματος για τα Δημόσια Έργα (Ν.3669/08)
  • το Ν.3389/2005 για τη Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οδηγός εξετάζει τα ισχύοντα συστήματα παραγωγής και λειτουργίας κτιριακών έργων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στην πράξη και αφορούν στη δημοπράτηση κτιριακών έργων:
• με πλήρεις μελέτες
• με το σύστημα μελέτη – κατασκευή
• με αντιπαροχή
• με παραχώρηση χρήσης ή άλλα ανταλλάγματα
• με Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
• με αγορά έτοιμου προϊόντος.

Τα διαγράμματα ροής των δραστηριοτήτων για κάθε σύστημα παραγωγής κτιριακού έργου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 38/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες μέχρι και τη δημοπράτηση ενός κτιριακού έργου.

Οι χρόνοι που αναφέρονται στα χρονοδιαγράμματα έχουν εκτιμηθεί με βάση την εμπειρία για κάθε κατηγορία δραστηριότητας, αφορούν συνήθη κτιριακά έργα “μέσου μεγέθους” και αναφέρονται σε τυπικές διαδικασίες από τη σύλληψη του Έργου έως τη δημοπράτησή του.

Στον Οδηγό περιλαμβάνεται επίσης κατάλογος της σχετικής νομοθεσίας και πίνακας με τα στοιχεία των αρμόδιων κεντρικών φορέων.

Τέλος, επισυνάπτεται Προσάρτημα με ορισμένα Νομοθετήματα, κυρίως ερμηνευτικές Εγκυκλίους και Υπουργικές Αποφάσεις των βασικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του Οδηγού, έγινε αναδιάρθρωση των Υπουργείων. Επειδή δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί όλες οι αρμοδιότητες των νέων Υπουργείων και των Υπηρεσιών τους, στον παρόντα Οδηγό χρησιμοποιείται η ονομασία των Υπουργείων, Φορέων και Υπηρεσιών που ίσχυε μέχρι τότε.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/9/2012

ΜΟΔ Α.Ε.