Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 15292/17.02.2023 (ΦΕΚ 937/Β/23.02.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3411/16.01.2023 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Interreg 2021-2027»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/2/2023

ΥΑ 15292/17.02.2023 (ΦΕΚ 937/Β/23.02.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3411/16.01.2023 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της “Ειδικής Υπηρεσίας Interreg 2021-2027” του άρθρου 9 και της παρ. 8 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Interreg του άρθρου 11 του ίδιου νόμου και κατάργηση των: α) υπό στοιχεία 109283/ΕΥΘΥ1012/23.10.2015 (Β’ 2362) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και β) υπό στοιχεία 300539/ΥΔ/1605/14.4.2016 (Β’ 1453) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Β΄ 183)
  • PDF (163,62 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.