Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

KYA 124077/20.12.2022 (ΦΕΚ 6695/Β/23.12.2022) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2022

KYA 124077/20.12.2022 (ΦΕΚ 6695/Β/23.12.2022) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης και κατάργηση της υπό στοιχεία 45480/ΕΥΘΥ318/2017 (Β’ 1446) κοινής υπουργικής απόφασης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/12/2022

ΜΟΔ Α.Ε.