Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Δομή & Προσόντα Ειδικών Υπηρεσιών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 232 από 24 σελίδες
ΥΑ 3413/21.2.2024 (ΦΕΚ 179/B/26.02.2024) Τροποποίηση της ΥΑ 117686/6-12-2022 "Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ_ΧΕ)"


Ημερομηνία δημοσίευσης:26/2/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 26476 ΕΞ 2024/ 19.02.2024 (ΦΕΚ 1250/Β/21.02.2024) Συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης


Ημερομηνία δημοσίευσης:21/2/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 653/17.01.2024 (ΦΕΚ 462/24.1.2024) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αντικατάσταση των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αρ. 45903/04.05.2022 (Β’ 2303) και υπ’ αρ. 25544/21.03.2023 (Β’ 1957)


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/1/2024
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΥΑ 125985/28.12.2023 (ΦΕΚ 7776/31.12.2023) Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 90819/22-09-2022 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”»


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/12/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΥΑ 125843/28.12.2023 (ΦΕΚ 7502/Β/29.12.2023) Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:29/12/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ν. 5079/22.12.2023 (ΦΕΚ 215/Α/22.12.2023) Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:22/12/2023
Αρχή έκδοσης: Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΥΑ 114986/4.12.2023 (ΦΕΚ 6843/Β/4.12.2023) Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΕΚΑ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:4/12/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΥΑ 93758/13.10.2023 (ΦΕΚ 6036/Β/19.10.2023) Τροποποίηση και αντικατάσταση YA 72962/ΕΥΘΥ/19-07-2022 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος ’’Κρήτη’’ 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:19/10/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΥΑ 78001/01.09.2023 (ΦΕΚ 5332/Β/07.09.2023) Τροποποίηση της ΥΑ 77788/02-08-2022 (Β’4177) «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32671/ΕΥΘΥ 328/23-3-2015 (Β’ 791) υπουργικής απόφασης» (Β’ 4177)


Ημερομηνία δημοσίευσης:7/9/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΥΑ 1288/21.4.2023 (ΦΕΚ 2713/Β/25.4.2023) 1η Τροποποίηση της ΚΥΑ 2618/13-10-2022 (Β’ 5375) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/4/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 232 από 24 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.