Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 7074/12.4.2024 (ΦΕΚ 2366/Β/19.04.2024) Τροποποίηση της ΥΑ 76861/29.7.2022 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα”

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/4/2024

ΥΑ 7074/12.4.2024 (ΦΕΚ 2366/Β/19.04.2024) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 76861/29.7.2022 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα” σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32681/ΕΥΘΥ 335/23.3.2015 (Β’ 713) υπουργικής απόφασης» (Β’ 4174)
  • PDF (130,43 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/4/2024

ΜΟΔ Α.Ε.