Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 36723/20.04.2023 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 370/20.04.2023) Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μεταβατικός διορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/4/2023

  • PDF (138,21 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/4/2023

ΜΟΔ Α.Ε.